0172-820204

image image

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BAS TRAVEL- Boekings- en reisvoorwaarden Hierna te noemen: Bas Travel(reisorganisator)

Inleidende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Activiteit: door Bas Travel aangeboden georganiseerde bezigheid
Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, infor¬meert en bemiddelt bij de totstandkoming van boekingen op het gebied van reizen. Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een boeking en/of activiteit.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de klant een boeking aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Klant : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor zichzelf of namens een rechtspersoon ten behoeve van deelnemer een boeking sluit met Bas Travel.
Boeking: de boeking tussen de klant en de reisagent, waarbij de reisagent zich tegenover de klant verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen. Schriftelijk: op schrift of per elektronische mail. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen,
Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

Artikel 1 Bas Travel Boekings- en Reisvoorwaarden
Artikel 2 Informatievoorziening door Bas Travel
Artikel 3 Informatie door de klant
Artikel 4 Bevestiging/herroeping door Bas Travel A
rtikel 5 Wijziging door Bas Travel
Artikel 6 Hulp / Bijstand Artikel
7 Aansprakelijkheid
Artikel 8 Opzegging door klant
Artikel 9 STO Garant
Artikel 10 Betaling
Artikel 11 Verplichtingen van de klant
Artikel 12 Rechten van de klant
Artikel 13 Weersinvloeden
Artikel 14 Prijs
Artikel 15 Klachten
Artikel 16 Geschillen

Inleiding
Er wordt aangegeven op de elke reserveringsbevestiging (tevens factuur) dat de voorwaarden van toepassing zijn. Print screen Het ‘online’-aanbod van een reisorganisator kan snel wijzigen. Er wordt aangeraden om bij de boeking een print (print screen) te maken van het scherm waarop het aanbod van de reisorganisator staat, zodat er later geen onduidelijkheid kan ontstaan. Aanvullende informatie bepalingen Bas Travel treedt op als reisorganisator (in de zin zoals bepaald in het Burgerlijk wetboek). Bas Travel en klant kunnen eventueel bepalingen overeenkomen die toevoegingen zijn op de hieronder gegeven voorwaarden. Deze bepalingen dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. De bepalingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die klant en Bas Travel met betrekking tot de wet en de hieronder gegeven voorwaarden.

Artikel 1 Bas Travel Boekings- en Reisvoorwaarden
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisboekingen in de Zin der wet die Bas Travel sluit met een of meer klanten (natuurlijke of rechtspersonen).
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op andere reisdiensten zoals autoverhuur; accommodatie, activiteiten, pendelreizen per bus. Dit wordt dan in de aanbieding vermeld.
1.3. De klant heeft het recht tot 12 uur na de totstandkoming van de boeking deze zonder opgave van redenen te herroepen behalve als dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van “definitieve boeking”. Onder klant wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker verstaan. De klant heeft geen herroepingsrecht in geval de reisboeking wordt gesloten binnen 12 weken voor vertrek.

Artikel 2 Informatievoorziening door Bas Travel
2.1. Bas Travel zal voordat de reisboeking wordt afgesloten, bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Bas Travel kan een aanbetaling vragen, de hoogte daarvan wordt voor het sluiten van de boeking bekend.
2.2. Bas Travel kan bij het sluiten van een boeking de Voorwaarde verbinden dat de klant/klant een reisverzekering sluit en daarvan een bewijs heeft.
2.3. Bas Travel heeft geen verantwoordelijkheid voor algemene Informatie in foto’s, folders, websites, advertenties, andere informatiebronnen, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet)uiting van Bas Travel maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de boeking of anders gegeven.
2.5. Ten einde bij de totstandkoming van de boeking zal Bas Travel wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De klant/klant is zelfverantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij eventueel vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Bas Travel bekend is aan de klant bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisinformatie.

Artikel 3 Informatie door de klant
3.1. De klant dient tijdig voor het sluiten van de boeking alle Gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde (mede) deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of ten uitvoer van de boeking. Hier worden in ieder geval in opgenomen door gegeven te worden zijn de e-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s).
3.2. De klant dient vooraf te vermelden voor eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen geestelijke en lichamelijke toestand en ook omtrent de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers.
3.3. Indien de klant tekortschiet in de informatieplicht kan dit tot gevolg hebben dat deze klant (en) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. Indien dit het geval is, dan worden alle hiermee gemoeide kosten aan de klant in rekening gebracht.
3.4. De klant zou kunnen om medische redenen als om andere redenen de Bas Travel-verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Bas Travelis niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven en als ook hij dat doet is de klant verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/herroeping door Bas Travel
4.1. De boeking komt tot stand door schriftelijke bevestiging van een aanvaard bod/ offerte (een bod van De Bas Travel) door de klant inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij de totstandkoming van de boeking zal de klant zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur ontvangen.
4.2. Bas Travel kan de reisboeking binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Voor al onze vakantiereizen geldt een minimumaantal deelname van 6 personen voor de accommodatie en 20 voor het vervoer. Wordt dit minimum niet behaald dan kunnen wij besluiten de reis niet door te laten gaan. Je wordt hierover uiterlijk 10 dagen voor vertrek per email geïnformeerd.
4.3. Het aanbod van Bas Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de klant/klant van het aanbod en eventuele bevestiging door Bas Travel, worden herroepen. Het herroepen wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk of toch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De klant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
4.4. Fouten en/of vergissingen binden Bas Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – gezien vanuit het perspectief van de gemiddelde klant – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijziging door Bas Travel
5.1 Bas Travel kan de boeking eventueel wijzigen vanwege gewichtige omstandigheden. De klant kan de wijziging eventueel afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
5.2 Bas Travel kan de reisboeking ook wijzigen op een punt van gewichtige omstandigheden die hij de klant/klant ogenblikkelijk, dat wil zeggen zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De klant kan deze wijzigen afwijzen.
5.3 Bas Travel kan tot twintig dagen voor begin van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. In dit geval geeft Bas Travel aan hoe deze verhoging is berekend.
5.4 Vanaf de datum waarop de gehele reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van Bas Travel en ook daadwerkelijk is betaald, zal Bas Travel in afwijking van het bepaalde in lid 3, de reissom niet meer verhogen.
5.5 Indien er een wijziging is in de boeking op een wezenlijk punt dan doet Bas Travel, binnen een redelijke termijn de klant indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn.
5.6 Na een afwijzing als in lid 2 en 3 staat, kan Bas Travel de reisboeking opzeggen. De klant heeft dan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een in gelijke verhouding daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Hetzelfde recht heeft de klant in geval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
5.7 A. Als de oorzaak van wijziging aan Bas Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit komende schade van de klant voor rekening van Bas Travel B. Als de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegekend, komt de hieruit komende schade voor rekening van de klant. C. Als de oorzaak van wijziging zowel niet aan de klant als aan Bas Travel kan worden toegerekend, dan dragen beide partijen ieder hun eigen schade.
5.8 Bas Travel is verplicht de klant te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van klant die hebben geboekt voor alleen vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal Bas Travel zich in redelijkheid inspannen hen te informeren over deze wijziging. Klant is verantwoordelijk voor het correct en tijdig interpreteren van deze informatie. Wijziging door klant
5.9 Wijzigingen in een boeking kunnen alleen gedaan worden door de klant(hoofdboeker). Bas Travel, zal naast de aan de wijziging verbonden meerkosten zogenaamde wijzigingskosten in rekening brengen.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1 Bas Travel is naar gelang omstandigheden verplicht de klant hulp en bijstand te verlenen, als de reis niet verloopt conform de boeking en de verwachtingen die klant op grond van de boeking redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van Bas Travel, als de tekortkoming in de uitvoering van de boeking hem is toe te rekenen.
6.2 Als de oorzaak van de tekortkomingen aan de klant is toe te rekenen, is Bas Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor de rekening van de klant.
6.3 Als de reis niet verloopt volgens de verwachtingen die de klant op grond van de boeking redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die zowel niet aan de klant als aan Bas Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de klant bestaat dit uit onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt, is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.
7.2 De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten gebeurt altijd voor risico van de deelnemer(s), ook indien deze door Bas Travel wordt georganiseerd. Bas Travel noch de met haar samenwerkende partners kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden, wanneer aan deze activiteiten wordt deelgenomen. Bas Travel bemiddelt alleen tussen een lokale aanbieder van activiteiten en excursies die ter plaatse of vooraf geboekt worden. Bas Travel aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade - die klant en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de opdracht en/of Activiteiten, tenzij er sprake is van opzet /schuld van Bas Travel.
7.3 Bas Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van de volgende zaken: a) situaties die het gevolg zijn van deelnemer of klant, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende conditie, onheuglijke persoonlijke uitrusting, , oververmoeidheid, negeren van instructies en/of opdrachten, het deelnemen onder invloed van alcohol, medicijnen of andere verdovende middelen drugs, onjuist handelen, het zich niet aan veiligheidsvoorschriften houden. b) weersinvloeden c) handelingen en invloeden van niet bij de boeking betrokken derden; d) overmacht situaties Hieronder wordt o.a. verstaan, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, faillissementen van leveranciers, drukte in het verkeer, afgesloten wegen,
7.4. Als op een in de reisboeking begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Bas Travel zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
7.5. Bas Travel is ook niet aansprakelijk als en zover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een annulerings- en/of reisverzekering.
7.6. Bas Travel is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal ( zelfs uit huuraccommodatie) of schade van persoonlijke eigendommen van een klant tijdens een vakantie/ reis.
7.7 U bent als gebruiker/ boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Bas Travel ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park/camping bevinden.
7.8 U vrijwaart Bas Travel voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
7.9 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

Artikel 8 Opzegging door klant
8.1 De klant kan de reisboeking alleen schriftelijk opzeggen. Als hij dat doet, dan is hij verplicht om aan Bas Travel de schade te vergoeden die ten gevolge van de opzegging lijdt. Dit bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
8.2 Bas Travel kan deze schade vastzetten op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdsstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentage moet Bas Travel voorafgaand aan het sluiten van de reisboeking aan de klant kenbaar maken. * bij annulering vanaf de 30e kalender dag vóór de vertrek dag: 50% van de reissom; * bij annulering vanaf de 29e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom; * bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom; * bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom.
8.3. De klant die de reisboeking opzegt, dient deze annuleringskosten te voldoen. Onder schade wordt bedoeld geleden verlies, gemaakte kosten en gederfde winst.
8.4. Indien een deelnemer uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisboeking voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
8.5. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende klant(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
8.6. Voor de hiervoor bedoelde klant(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden.
8.7. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de boeking voor alle klant geannuleerd en zijn alle klant annuleringskosten verschuldigd.
8.8. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke klant niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
8.9. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 9 STO Garant
9.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Bas Travel gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. Meer informatie over de definitie van pakketreizen vindt u op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en op https://www.richtlijnpakketreizen.nl/ . N.B. Ook al is het geen wettelijke verplichting, kiest Bas Travel er voor om alle reizen onder STO Garant te laten vallen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Bas Travel ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt. Artikel 10 Betaling & betalings procedure.

10.1 Betalingsprocedure Om de STO garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Bas Travel maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Bas Travel..
10.2 De klant die niet op het door Bas Travel vermelde tijdstip aan de financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
10.3 Als (tijdige) betaling uitblijft, wordt de klant aangemaand door of namens Bas Travelen wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft dan wordt de boeking geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten verrekend.
10.4 De klant die niet op tijd heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijk incassokosten van lid 4.
10.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 20% over een reissom tot € 3000, 15% over de daarop € 3000, 10% over de volgende € 4000 en 1% over het meerdere.
10.6 Bij het tot stand komen van de boeking dient een aanbetaling van 25% voor particulieren en 50 % voor groepen (groter dan 9 personen) van de totale overeengekomen reissom binnen 5 werkdagen te worden voldaan.
10.7. Indien de boeking binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 11 Verplichtingen van de klant
11.1 De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namen Bas Travel gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant.
11.2 De klant die zodanig hinder of overlast veroorzaakt of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor bemoeilijkt wordt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, inden van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de boeking wordt nagekomen. De hieruit voortkomende kosten komen voor rekening van de klant.
11.3 De klant dient/is verplicht eventuele schade te vermijden en zoveel mogelijk te beperken.
11.4 Deelnemer / klant en Klant worden geacht voor aanvang van een opdracht een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. Dit kan via Bas Travel worden afgesloten zodra hier opdracht toe wordt gegeven.
11.5 Klant en Deelnemer dienen het materiaal, de accommodatie en haar bijbehorende inrichting, inventaris en overige eigendommen van Bas Travel te gebruiken op een wijze waarvoor het krachtens zijn aard is bestemd. Klant en Deelnemer dienen eventuele gebreken bij ontvangst of het missen van bepaalde materialen, het in gebruik nemen van het verblijf, accommodatie of de tent dit te melden bij Bas Travelen vast te laten leggen.
11.6 Nieuwe beschadigingen of gebreken deelt deelnemer en/of Klant Bas Travel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het einde van de reis aan Bas Travel mee. Bij niet-melding wordt het geacht in orde te zijn geweest. Klant en Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade. Bij ernstige tekortkomingen, misdragingen en beschadigingen van materialen en/of accommodatie door de klant of deelnemers heeft Bas Travel het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen en/of staking van de Activiteiten of ontzegging van de toegang tot het terrein /accommodatie. Bas Travel heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade veroorzaakt door Klant en/of Deelnemer.

Artikel 12 Rechten van de klant
12.1 indeplaatsstelling De klant kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: De ander voldoet aan alle aan de boeking verbonden voorwaar¬ den; en Het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Hierbij gelden de wijzigingskosten. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd , zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de klant meedelen.
12.2 De aanmelder, de klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. Reisbescheiden
12.3 De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze reisbescheiden aan de klant ter beschikking zal stellen. Linden de klant op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 13 Weersinvloeden
13.1 Het risico van onverwachte of verwachte weersomstandigheden ligt bij de klant.
13.2 De uitvoering van een boeking en /of activiteit is bij buiten activiteiten zeer afhankelijk van het weer. Alle activiteiten of boekingen vinden bij slecht weer doorgang tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Dit houdt o.a. in regen, kou, weging wind of veel wind.
13.3 Staking van activiteiten of niet doorgaan van activiteiten. Indien weersomstandigheden of omstandigheden ter plaatse ervoor zorgen dat de boeking of de Activiteiten niet veilig kunnen worden uitgevoerd heeft Bas Travel het recht de activiteit of boeking te staken of te annuleren. Onder niet veilige weersomstandigheden wordt o.a. verstaan: te veel wind, extreme kou of hitte, te lage of te hoge waterstand, kans op onweer, ernstige mist, sterke stromingen, gladheid, brandgevaar.
13.4 Dat een activiteit niet of niet veilig kan worden uitgevoerd bepaalt alleen een vertegenwoordiger van Bas Travel ter plaatse. Vind de opdracht of activiteit geen doorgang of gedeeltelijk doorgang dan is Bas Travel niet gehouden een eventueel alternatief aan te bieden Klant heeft in de in dit artikel beschreven gevallen geen recht op restitutie van gelden.

Artikel 14 Prijs
14.1 De prijs in offertes, aanbiedingen en publicaties op websites van Bas Travel geldt per persoon, tenzij anders is vermeld en omvat alleen de diensten die in offertes aanbiedingen en publicaties zijn omschreven.
14.2 Prijzen in offertes zijn gebaseerd op de in de offerte vermelde aantallen. Indien klant minder aantallen heeft dan het minimum zal Bas Travel de prijs opnieuw berekenen op basis van nieuwe aantallen.
14.3 Prijsstijgingen welke niet bekend waren ten tijde van het sluiten van de boeking komen voor risico en rekening van de Klant. Dit kunnen zijn belastingen, vervoerskosten, brandstofkosten en lokale heffingen

Artikel 15 Klachten Tijdens de reis
15.1 Klachten over de uitvoering van de boeking dienen ter plaatse direct spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de klant zich (in deze volgorde) melden bij: 1. de betrokken dienstverlener 2. de reisleiding of (als deze niet aanwezig of bereikbaar is) 3. de reisorganisator
15.2 Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, dat wil zeggen zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij het kantoor Bas Travel in Nederland.
15.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Bas Travel voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
15.4.Bas Travel zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen richtlijnen, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
15.5.Indien de klant niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Bas Travel aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, is het mogelijk dat eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komt te vervallen. Na de reis
15.6. Indien een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, dient deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken na aanvang van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven schriftelijke wijze worden ingediend. Een klant dient daarbij een kopie van het klachtrapport mee te sturen..
15.7. Indien de klacht de totstandkoming van een boeking betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na kennisname door de klant van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
15.8. Als de klant de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen.
15.9. Bas Travel zal maximaal binnen drie maand na ontvangst van de klacht een reactie geven.
15.10 Bas Travel zal de ontvangst van een schriftelijk ontvangen klacht binnen 6 werkdagen bevestigen.

Artikel 16 Geschillen
16.1a. Indien een klacht niet naar wens van de klant is opgelost, kan de klant uiterlijk binnen zes kalender maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij Bas Travel of het boekingskantoor een klacht indienen bij een daartoe bevoegde gerechtelijk instituut of commissie.
16.1b. Het bevoegde gerechtelijk instituut of commissie zal een uitspraak doen met in achtneming van de gelden voorwaarden en wettelijke regelingen.
16.1. Alle vorderingsrechten verjaren 6 maanden na afloop van de reis (of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, 6 maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum);
16.2 Het Nederlands recht is van toepassing op de boekingen die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;
16.3. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.