Contact   0172-820204
klein logo klein logo

BAS - Beach, Active en Sun, organiseert christelijke jongerenvakanties in heel Europa!BAS Travel - Boekings informatie

Voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving
Boeken van onze vakanties kan zowel telefonisch als via de website, zowel telefonische als digitale boekingen zijn bindend. Binnen 3 werkdagen ontvang je van ons een boekingsbevestiging, welke per mail aan je wordt verzonden. Per boeking brengen wij Eur. 29,50 reserveringskosten in rekening. BAS Travel raadt je aan goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, die indien je outdooractiviteiten onderneemt ook bergsporten dekt.

2. STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt BAS Travel gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van BAS Travel ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat je je geld terug krijgt, je je reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, je gerepatrieerd wordt.

3. De betalingsprocedure
a) Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan BAS Travel maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan BAS Travel.
b) BAS Travel hanteert een aanbetaling van 25% van de reissom, vermeerderd met de premies van de eventueel afgesloten verzekeringen en de reserveringskosten. De aanbetaling dient binnen 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te zijn voldaan.
c) Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
d) Een boeking gemaakt binnen 6 weken voor vertrek, dient de volledige reissom binnen 8 dagen te worden voldaan.
e) Indien de betaling 24 uur voor vertrek nog niet ontvangen is, dan is BAS Travel gerechtigd de boeking te annuleren en de annuleringsbepalingen te hanteren, conform artikel 6.

4. Reisduur
De reisduur is vermeld in hele dagen, waarbij ook de aankomst- en vertrekdagen worden meegeteld als reisdagen.

5. Reisdocumenten
Iedere boeker/deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument, hetzij een ID-kaart of paspoort. Alle kosten die voortvloeien uit het niet hebben van een geldig reisdocument komen voor kosten van de deelnemer.

6. Reisbescheiden
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek ontvangt je van ons de reisbescheiden, welke bestaat uit een accommodatievoucher, routebeschrijving en reisinformatie.

7. Annulering en omboeking door deelnemer
Het annuleren van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk (per post of per Email), waarbij de datum van de poststempel geldt als annuleringsdatum. Bij het annuleren van de overeenkomst wordt door BAS Travel de onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht:
A. Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
B. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor de dag van het vertrek: 35% van de reissom;
C. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag voor de dag van vertrek: 40% van de reissom;
D. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom;
F. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.
B. Bovengenoemde kosten zijn exclusief reserveringskosten. Bij een annulering voor aanvang van de reis, vervallen de kosten voor de reisverzekering (inclusief de poliskosten), indien deze via BAS Travel zijn afgesloten. Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed. Vergoeding is exclusief de reserveringskosten, afgesloten annuleringsverzekering en poliskosten. De acceptatie van deze reden staat echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij.

8. Doorgaan van een reis
BAS Travel hanteert een minimum van 6 deelnemers per reis. We houden ons het recht voor om bij onvoldoende deelname de reis te annuleren. We zullen dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reis aan je mede delen. De reeds betaalde gelden worden volledig door ons terug betaald.

9. In de plaatsstelling
Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.
c) de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaatsstelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele extra kosten veroorzaakt door de vervanging.

10. Wijziging door BAS Travel
BAS Travel behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de overeenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Bij wijziging van een of meer wezenlijk onderdeel, heeft de deelnemer het recht om de reis te annuleren. Bij een of meer niet wezenlijke onderdelen, is dit niet toegestaan indien het niet te nadele van de deelnemer is. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen en belastingen die bekend waren ten tijde van het uitgeven van de reisgids. Uitsluitend in geval van verhoging van de brandstofkosten van bijvoorbeeld bussen en vliegmaatschappijen, behoudt NOA Vakanties zicht het recht voor deze door te rekenen aan de deelnemer.

11. Wijziging door deelnemer
Het kan voorkomen dat je je boeking wilt wijzigen. Dit kun je telefonisch doen op 0172-820204 of per mail op info@bastravel.nl. Aan het wijzigen van je boeking zitten meestal wel kosten verbonden. Het standaard bedrag voor een kleine wijziging is Eur. 27,- per keer + de meerkosten indien van toepassing. Wil je een pakket bijboeken, dan rekent BAS Travel daarvoor geen wijzigingskosten. Wil je een deel van je boeking annuleren dan gelden de annuleringsvoorwaarden met een minimum van Eur 27,- per keer. Soms kun je de kosten van een deelannulering verhalen op je annuleringsverzekering als je die hebt afgesloten.

12. Aansprakelijkheid van BAS Travel
BAS Travel is tegenover de deelnemer aansprakelijk voor de verwachtingen die de reis schept en de goede uitvoering hiervan, ongeacht of deze verplichtingen door BAS Travel zelf of door ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 is vermeld.

13. Verplichtingen van de deelnemer
a) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van BAS Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte vakantieganger.
b) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door BAS Travel van (verdere voortgang van) de reis worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

14. Uitsluiting aansprakelijkheid van BAS Travel
a) BAS Travel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer.
b) BAS Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis- en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

15. Bijzonderheden en uitsluiting
Voor aanmelding van de reis, is het noodzakelijk dat BAS Travel door de deelnemer op de hoogte brengt van gegevens die voor BAS Travel van belang zijn/kunnen voor de uitvoering van de reis. Bij aanmelding dienen eventuele ziektes, handicaps of gebruik van medicijnen gemeld te worden. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis tot gevolg hebben. BAS Travel houdt zich het recht voor om bij een psychische en/of lichamelijke handicap en wangedrag van een deelnemer, de deelnemer uit te sluiten van de (verdere) reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie zal niet worden voldaan en alle eventuele kosten hier uit vloeiend zijn voor kosten voor de deelnemer.

16. Klachten
Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de tent, camping, vervoer of geboekte activiteiten. Wil je hierover een klacht indienen neem dan direct contact op met de reisleiding ter plaatse. Is er geen reisleiding aanwezig of wordt de klacht (door hem/haar) niet naar behoren opgelost, dan dien je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland +31(0)172-820204 of buiten kantoortijden +31(0)6 14 798 495. De kosten van dit telefoongesprek worden door BAS Travel vergoed. Op het moment zelf kan er vaak wat aan je opmerkingen/klachten worden gedaan.
Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld (op het hoofdkantoor) en niet op een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier zijn weergegeven worden in Nederland niet in behandeling genomen/ Voor het in behandeling kunnen nemen dien je ter plaatse altijd een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten ondertekenen.

Achteraf niet tevreden
Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de tent, camping, vervoer of geboekte activiteiten. Wil je hierover een klacht indienen, doe dat dan binnen 1 maand na thuiskomst. Schrijf een brief met daarin kort en bondig jouw opmerkingen en voeg daarbij het ondertekende klachtenformulier. Je kunt alleen opmerkingen maken over jouw eigen vakantie en jouuw eigen beleving. Je kunt dus niet schrijven namens derden of over de vakantie van derden. BAS Travel stuurt je binnen 6 weken een reactie of een ontvangstbevestiging. Het kan voorkomen dat je achteraf ontevreden bent, maar je bent niet in het bezit van een klachtenformulier. Dan is het helaas niet mogelijk om een klacht in te dienen. Voor het in behandeling kunnen nemen dien je ter plaatse een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten ondertekenen. Wel zal BAS Travel een dergelijke melding (dus achteraf zonder klachtenformulier) gebruiken om de kwaliteit van haar dienstverlening constant te verbeteren.